кислород

 

Кислородът е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99.M, плътност 1,43 g/cm3 и разтворимост във вода 100:3,1. Той е безцветен газ без миризма, с т.т. -218,4°С и т.к. -182,9°С. Съдържанието му във въздуха е 21 об.% Съществува в две алотропни модификации — кислород и озон. При нормални условия или при загряване реагира с повечето химични елементи, като образува оксиди. В промишлеността се използва в производството на стомана, за химични синтези, за газово заваряване, за производство на експлозиви, за ракетно гориво и др. Елементът е от голямо значение за живата природа.

 

Историческа справка и разпространение [редактиране]

Процесите на горене и дишане отдавна са привлекли вниманието на учените. Първото указание за това, че не целия въздух, а само „активната” от него част поддържа горенето, е открито в китайски ръкописи от VIII век. Много по-късно Леонардо да Винчи (1452-1519) разглежда въздуха като смес от два газа, липсата на единия от които прекратява горенето и дишането. Окончателното откриване на главните съставки на въздуха – азот и кислород става през XVIII век. Кислород получават почти едновременно К. Шееле (1769-70) и Дж. Пристли (1769-70). През 1772 г. Д. Резерфорд открива азота.

Кислородът е един от най-често срещаните елементи в природата, в атмосферата заема 21%. Той поддържа живота на планетата и прави възможно горенето. Като най-разпространен елемент на Земята, кислородът съставя 85% от световния океан, явява се компонент на много от минералите. Повече от 60% от масата на човешкото тяло е от кислород.

Биологична роля [редактиране]

Участва в процеса дишане. Поддържа горенето.

Физични свойства [редактиране]

Безцветен газ без миризма и без вкус. При охлаждане до -183°С кислородът се превръща в прозрачна синкава течност, която при -218,7°С образува сини кристали. Плътността на газообразният кислород е 1,42897 g/l. Кислородът е малко разтворим във вода: при 20°C и 1 atm в 1 m³ вода се разтваря 0,031 m³, а при 0°C - 0,049 m³ кислород.

Химични свойства [редактиране]

Почти всички реакции на кислорода с другите химични съединения са реакции на екзотермични окисления, т.е. протичат с отделяне на топлина. С водорода при нормална температура кисларода не реагира, но при 550 градуса С протича реакция с взрив: 2Н2 + O2 = 2H2O.